Soms wil je je letters iets extra's geven (2024)

Het invoeren van letters met accenten en speciale karakters is op de iPhone en iPad heel eenvoudig, als je weet hoe het moet. Ook op de Mac is het goed te doen. In deze tip leggen we uit hoe je letters met accenten zoals é, ç en ñ invoert op de iPhone, iPad en Mac.

 • Accenten op iPhone en iPad
 • Andere toetsenborden voor accenten
 • Speciale tekens op iPhone en iPad
 • Accenten typen op de Mac
 • Hoofdletters met accenten op de Mac
 • Hulp bij accenten op de Mac

Accenttekens typen op iPhone en iPad

Je wilt bijvoorbeeld het woord één met accenttekens intypen:

 1. Druk op het toetsenbord de letter e iets langer in.
 2. Er verschijnt een vakje boven de letter e met allerlei varianten met accenten.
 3. Schuif met je vinger naar de gewenste accentletter en laat los.

Andere letters met accenten zoals ß en ñ

Het gebruik van letters met accenten zoals hierboven uitgelegd werkt bij de letters A, E, I, O, U, C en N, ook als je hoofdletters schrijft. Wil je een variant schrijven van de letters L, S, Y of Z dan heb je het toetsenbord in een andere taal nodig. In het Nederlandse toetsenbord voor iOS zijn deze letters niet in meerdere varianten beschikbaar.

Wil je bijvoorbeeld de ß schrijven dan heb je het Duitse QWERTZ-toetsenbord nodig. Zo stel je die in:

 1. Open naar Instellingen op de iPhone of iPad.
 2. Ga naar Algemeen > Toetsenbord > Toetsenborden > Voeg toetsenbord toe.
 3. Kies de taal waarin de gewenste letter met accent wordt gebruikt, bijvoorbeeld Duits. Voor letters met accenten op de c ben je beter af met het Franse toetsenbord. De Spaanse ñ zit overigens wel gewoon in het Nederlandse toetsenbord.
 4. Ga terug naar de app waar je tekst wilde invoeren. Aan de linkerkant van het toetsenbord vind je een knop met een wereldbolletje waarmee je naar het Franse of Duitse toetsenbord kunt overschakelen.
 5. Kies bijvoorbeeld het Duitse toetsenbord en houd de letter s ingedrukt om de ß te kunnen typen. Je ziet nu meerdere varianten van de letter s in beeld. Schuif met je vinger naar de s die je nodig hebt en laat los.

Met de wereldbol-knop ga je terug naar het Nederlandse toetsenbord. Druk diezelfde knop langer in om zo nauwkeuriger aan te geven welk toetsenbord je wil kiezen.

Alles over wisselen tussen buitenlandse toetsenborden op iPhone en iPad lees je in onze aparte tip. We hebben ook een tip over snel wisselen naar AZERTY en QWERTZ.

Bekijk ook

Toetsenborden wisselen op iPhone en iPad

Op de iPhone kun je naast het Nederlandse toetsenbord ook allerlei internationale toetsenborden gebruiken, zoals een Amerikaans toetsenbord of een Frans toetsenbord. In deze tip leggen we uit hoe je gemakkelijk de toetsenborden wisselt naar een andere taal of indeling.

Speciale tekens typen op iPhone en iPad

Er zijn nog meer mogelijkheden om op deze manier speciale karakters en leestekens in te voeren. We bespreken hieronder het invoeren van valutatekens, alternatieve aanhalingstekens, omgekeerde vraagtekens en uitroeptekens, het paragraafteken, bolletjes voor opsommingen en

Snel valutatekens kiezen in iOS

Op dezelfde manier kun je snel andere valuta kiezen op de Mac, bijvoorbeeld de Japanse yen of het Britse pond.

Snel aanhalingstekens kiezen in iOS

Je kunt ook verschillende aanhalingstekens kiezen als je de knop voor de enkele en dubbele aanhalingstekens ingedrukt houdt. Ook kun je hier kiezen voor de Franse aanhalingstekens.

Omgekeerd vraagteken en uitroepteken typen in iOS

Je hoeft geen Spaans toetsenbord in te stellen om het omgekeerde vraagteken te tikken. Ook het uitroepteken kun je gemakkelijk omkeren door de toets ingedrukt te houden.

Paragraafteken typen in iOS

Nog een ander moeilijk vindbaar leesteken op het iPhone-toetsenbord: het paragraafteken. Houd hiervoor het ampersand-teken ingedrukt.

Graden, promilles en bolletjes typen in iOS

Het gradenteken type je door de nultoets ingedrukt te houden, voor ‰ druk je de percentagetoets in en voor verschillende opsommingstekens (waaronder bolletjes) houd je je vinger op de mintoets. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. De backslash kun je bijvoorbeeld makkelijk intikken door de schuine streep ingedrukt te houden. En deze kent iedereen wel: het snel wisselen tussen .com, .nl en .be. Dit werkt alleen in de Safari-browser.

Bekijk ook

Sneller websitenamen invoeren in Safari op iPhone en iPad

Het invoeren van namen van websites op iPhone en iPad kan sneller: je kunt snel wisselen tussen de domeinextensies zoals .com, .nl, .be en .org.

Letters met accenten typen op de Mac

Op de Mac kun je op drie manieren letters met accenten typen:

 • Door de Option-knop ingedrukt te houden in combinatie met een accent.
 • Door de toets enkele seconden ingedrukt te houden.

De eerste methode leggen we eerst uit: het typen van letters met accenten dankzij de Option-knop. Wil je een a met accent aigu (á) typen, dan druk je op Option (⌥) + e gevolgd door de a.

De volgende combinaties heb je het meest nodig:

 • Trema: Option + u en daarna de letter, bijvoorbeeld ë
 • Accent grave: Option + ` en daarna de letter, bijvoorbeeld è
 • Accent aigu: Option + e en daarna de letter, bijvoorbeeld é
 • Accent circumflex: Option + i en daarna de letter, bijvoorbeeld ê

Voor een ç hoef je minder moeite te doen: druk op Alt+c en je zult zien dat er een c met cedille verschijnt. Handig voor woorden zoals Curaçao. Op een soortgelijke manier combineer je de ~ (tilde) gevolgd door de letter n om een ñ te maken.

Speciale tekens vind je soms op het toetsenbord, maar je kunt ze ook met toetscombinaties maken:
®Option + r
©Option + g
ßOption + s
€Option + 2
§Option + 6
πOption + p

Al deze toetscombinaties werken vaak ook als je een extern toetsenbordje voor je iPhone of iPad gebruikt.

Snel emoji typen kan ook door op de wereldbol-knop, linksonder op je toetsenbord te drukken. Komt het pop-up niet tevoorschijn, dan staat de knop anders ingesteld. Je kunt dit wijzigen via Systeeminstellingen > Toetsenbord > Druk op 🌏-toets en kies de gewenste optie.

Hoofdletters met accenten typen op de Mac

Het typen van hoofdletters met accenten werkt alleen met de methode waarbij je de letter even ingedrukt houdt:

 1. Houd de Shift-toets ingedrukt, of druk één maal op Caps Lock.
 2. Houd vervolgens de gewenste letter ingedrukt, bijvoorbeeld de E of A.
 3. Er verschijnen nu allerlei opties in beeld voor de hoofdletter. Kies met de muis op de gewenste lettervariant op tik op het toetsenbord het cijfer in.

Overigens werkt dit ook bij niet-hoofdletters: druk de kleine a in en je krijgt een lijstje met varianten op de a. Maar dit is vaak wat omslachtiger dan de toetscombinatie hierboven.

Hulp bij accenten typen op de Mac

Met de Option-toets kun je ook allerlei bijzondere tekens intikken, maar je moet wel even onthouden welke toetscombinatie je nodig hebt, bijvoorbeeld Option + p voor het pi-symbool (π) en Option + r voor het trademark-symbool (®).

Wil je het jezelf gemakkelijk maken, dan kun je de toetsenbordweergave in de menubalk activeren. Dit geeft je direct inzicht in de speciale tekens die je tot je beschikking hebt, dankzij een mini-toetsenbordje op het scherm (zie afbeelding). Druk op de Option-toets en je ziet welke leestekens en speciale symbolen je kunt tikken.

Je kunt dit als volgt inschakelen:

 1. Ga naar  > Systeeminstellingen/Systeemvoorkeuren > Toetsenbord > Invoerbronnen.
 2. Zet de schakelaar aan bij Toon invoermenu in menubalk.
 3. Je ziet in de menubalk nu een tekentje waarmee je het schermtoetsenbordje snel in beeld krijgt. Druk hiervoor op Toon Toetsenbordweergave.

Er is nog een andere manier om hulp te krijgen bij het typen van accenten. Je kent waarschijnlijk wel het venster waarmee je emoji kunt invoeren (via Command-Control-Space of de menu-optie Wijzig > Emoji en symbolen. Tik je in dit venster rechtsboven op het icoontje, dan krijg je het een uitgebreider venster zoals hieronder te zien.

Kies je voor Latijn, dan krijg je allerlei letters met accenten te zien. Hier kun je bijvoorbeeld ook het gradenteken in de tekst plaatsen.

Wil je meer lezen over toetsenborden? Dit zijn de beste toetsenborden voor je op je iPad of iPhone.

Bekijk ook

Dit zijn de beste toetsenbord-apps voor iPhone en iPad

Je zit niet vast aan het standaard toetsenbord op de iPhone of iPad. Er zijn talloze alternatieve toetsenborden die het helemaal anders aanpakken en in dit overzicht vind je de beste.

Soms wil je je letters iets extra's geven (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 6051

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.